ระเบียบการโรงเรียนอนุบาลกนกขวัญ

1. การรับ - รับนักเรียน
ไป - กลับ ชาย - หญิง อายุตั้งแต่ 2 ขวบ ขึ้นไปมีร่างกายแข็งแรง และไม่มีโรคติดต่อ
2. หลักฐานการสมัคร ผู้ปกครองจะต้องนำเอกสาร ตามข้างล่างนี้ มาเป็นหลักฐาน
เด็กนักเรียน
1. สูติบัตร (ถ่ายเอกสาร) 1 ใบ
2. ทะเบียนบ้าน(ถ่ายเอกสาร) 1 ใบ
3. รูปถ่ายขนาด  1 นิ้ว   5  รูป
ผู้ปกครอง
1. บัตรประชาชน (ถ่ายเอกสาร)1ใบ
2. ทะเบียน (ถ่ายเอกสาร) 1 ใบ
3. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว 2 รูป
3. ภาคเรียน ปีหนึ่งแบ่งออกเป็น 2 ภาค
ก. ภาคต้น  เปิดเรียนวันที่  16  พฤษภาคม  ถึง 10 ตุลาคม 
ข. ภาคปลาย  เปิดเรียนวันที่ 1 พฤศจิกายน  ถึง  มีนาคม
4. เวลาเรียน
เริ่มรับเด็กตั้งแต่เวลา 7.30 น. เข้าแถวเวลา 8.15 น.
เลิกเรียนเวลา 15.00 น. (ยกเว้นนักเรียน เรียน : รำทย Ballet Jazz)
5. วันหยุด
ก.หยุดวันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดราชการ
ข. วันหยุดประจำปี
การรับ - ส่งนักเรียน
1. ให้ส่งนักเรียนกับครูเวรที่ประตูโรงเรียน
2. การรับกลับบ้าน  จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมาย และต้องแสดงบัตรที่โรงเรียนมอบให้
3. โรงเรียนมีรถ รับ - ส่ง นักเรียน โดยคิดค่าบริการตามระยะทาง
6. อาหาร
โรงเรียนจัดบริการอาหารให้นักเรียนวันละ 3 มื้อ คือ อาหารเช้า, อาหารกลางวันและอาหารว่างบ่าย
7. การแต่งกาย
เสื้อ   นักเรียนชาย - หญิง สีเหลืองอ่อน แขนสั้น ปกคอเชิ๊ต ผูกเน็คไท  มีกระเป๋าด้านซ้ายปักอักษรย่อ ร.ร. บนกระเป๋า ปักชื่อ นามสกุล พร้อมชื่อเล่นด้วยไหม  สีแดง  เหนือปากกระเป๋า
กระโปรง-กางเกง  สีกรมท่าลายสก๊อต 
รองเท้า  รองเท้าหนังสีดำหุ้มส้น พร้อมถุงเท้าสีขาว
ชุดพละ  ใช้ทุกวันจันทร์ สีขาว - ชมพู รองเท้าผ้าใบสีขาว
576916re-re576919re-re576915rere576917-rere
8. เครื่องใช้ประจำตัวเด็ก
1. ชุดนอน 1 ชุด - ปักชื่อสกุล
2. ผ้าเช็ดตัว 1 ผืน - ปักชื่อสกุล
3. ผ้าปูที่นอน , ปลอกหมอน , ผ้ากันเปื้อน , ถุงย่าม , ปักชื่อสกุล

หมายเหตุ  เครื่องใช้ทุกชิ้นของเด็ก ให้ผู้ปกครองติด ชื่อ - สกุล  อย่าง ชัดเจนถาวรเพื่อป้องกันการสูญหายและสับเปลี่ยนและห้ามแต่งกายด้วยของมีค่า อันเกินสภาพนักเรียน  หากสูญเสียหรือเกิดความเสียหาย  ทางโรงเรียนไม่รับผิดชอบ

การเจ็บป่วย
1. หากนักเรียนเจ็บป่วยด้วยโรคติดต่อต้องนำเด็กไปรักษาที่บ้าน  จนกว่าจะหายเป็นปกติ
2. หากนักเรียนเจ็บป่วยกระทันหันที่โรงเรียนจะแจ้งให้ทราบ  เพื่อนำส่งแพทย์รักษาหรือทางโรงเรียนจะได้นำส่งแพทย์และแจ้งให้ผู้ปกครอง ทราบโดยทันทีจึงขอให้ท่านแจ้งเบอร์โทรศัพท์ที่เป็นปัจจุบันทุกครั้งด้วย