หลักสูตรการเรียนการสอน

จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2546 ของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเน้น พัฒนาการของนักเรียน ทั้งทางด้าน ร่างกาย ด้านอารมณ์จิตใจ ด้านสังคม ด้านสติปัญญาให้มีความสมดุลทุกด้าน

ประกอบด้วย

 • กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
 • กิจกรรมกลางแจ้ง
 • กิจกรรมเกมการศึกษา
 • กิจกรรมสร้างสรรค์
 • กิจกรรมเสริมประสบการณ์
 • กิจกรรมวงกลม

   อีกทั้ง โรงเรียนได้จัดทำ .....หลักสูตรสถานศึกษา.....
   ซึ่งมุ่งเน้น ...... ให้นักเรียนของโรงเรียนอนุบาลกนกขวัญมีความรู้ความสามารถ ที่มีความพร้อมสูงด้านทักษะวิชาการ
   เพื่อศึกษาต่อในระดับประถมศึกษาต่อไป