ประวัติโรงเรียน

front

    โรงเรียนได้จัดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2524  โดยมีวัตถุประสงค์  ตั้งใจและปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะฝึกฝนอบรมและดูแลเด็กๆ ในวัยก่อนเข้าเรียนหรือปฐมวัย  ให้มีความพร้อม  ในพัฒนาการทุกด้าน  ทั้งพัฒนาการการเรียน การเล่น  และการฝึกการเรียนรู้  จากประสบการณ์  จากสิ่งแวดล้อม  และความเป็นจริงให้มากที่สุด ซึ่งการศึกษาของเด็กๆในวัยนี้เป็นหัวใจที่สำคัญยิ่ง  ก่อนวัยจะก้าวสู่วัยเรียนอย่างจริงจังของภาคบังคับ

แนวคิด….ในการดูแลและฝึกอบรมเด็กๆ  คือ

    เพื่อให้มีความกล้าและรู้จักแสดงความ คิดเห็น    รู้จักการตัดสินใจด้วยตนเอง สามารถทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะและรู้จักการเสียสละ  ฝึกฝนให้มีนิสัยการเรียนรู้ด้วยตนเอง  มีความอดทน  ขยันหมั่นเพียร มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของสังคม  และตัวของตัวเอง

    ฝึกให้มีการพัฒนาการทางด้านสมอง  กล้ามเนื้อมือ  กล้ามเนื้อขา  การฝึกพูด  และพัฒนาการอื่นๆ ฝึกการอ่าน  เขียน  พูด  การใช้สำนวนภาษาไทยอย่างถูกต้องชัดถ้อยชัดคำ และฝึกให้อ่านออกเสียง  ภาษาอังกฤษ  ด้วยวิธีถูกต้องโดยอาจารย์ชาวต่างประเทศ  ที่สำคัญนักเรียนจะได้รับการปลูกฝังให้มีมารยาทงาม  มีวาจาสุภาพเรียบร้อย

    ฝึกให้เด็กมีทักษะทางวิชาการ.ในวิชาต่าง ๆ เตรียมความพร้อมสู่การเรียนรู้ระดับประถมศึกษา หลักใหญ่ดังกล่าว  จะเป็นรากฐานและประโยชน์อย่างมหาศาล  ในอนาคตของการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในวันหน้า  ซึ่งต้องรับผิดชอบต่อตนเองและครอบครัวของเด็กๆเอง