โครงการเด่นของโรงเรียนพ.ศ.2541

พ.ศ.2542

พ.ศ.2543

พ.ศ.2544

พ.ศ.2544

พ.ศ.2545

พ.ศ.2546

พ.ศ.2547

พ.ศ.2548

พ.ศ.2549

พ.ศ.2551

พ.ศ.2553
หมายเหตุ ปีการศึกษา 2552 เทศบาลนครภูเก็ต งดการแข่งขัน

 

thinking