รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

manner

ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับก่อนประถมศึกษา (หญิง) เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2541 จัดโดย สภาวัฒนธรรมอำเภอกระทู้ จังหวัดภูเก็ต /
ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับอนุบาล (หญิง)
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2541

ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับอนุบาล (ชาย-หญิง)
เมื่อปี พ.ศ. 2542

เด็กหญิงคริสติน
คาธารา

เด็กหญิงฌัลลิกา
จุลพันธ์

เด็กชายวรพงศ์
ประจัญบาน

ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับอนุบาล (หญิง)
เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2543
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับอนุบาล (หญิง)
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2544
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับอนุบาล (ชาย)
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2544
ได้รับรางวัลชมเชย ระดับอนุบาล (หญิง)
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2544

เด็กหญิงกฤตาภา
กลิ่นหอม

เด็กหญิงรักษณา
กีรติวานิชย์

เด็กชายปิยภัทร
อัตตนาถกุล

เด็กหญิงภัทร
ธนกิจจานนท์

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับอนุบาล (ชาย)
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2544
ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับอนุบาล (หญิง)
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2545
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับอนุบาล (ชาย)
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2545
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับอนุบาล (หญิง)
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2546

เด็กชายสถาปนา
อ่อสกุล

เด็กหญิงชุลีพร
ทิพยสุนทรานนท์

เด็กชายศุภากร
ยอดพิกุล

เด็กหญิงสรัญญา
ลือนคร

ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับอนุบาล (ชาย)
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2546
ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับอนุบาล (หญิง)
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2547
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับอนุบาล (ชาย)
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2547
ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับอนุบาล (ชาย)
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2548

เด็กชายฐิติศักดิ์
มหันต์ชาครพงศ์

เด็กหญิงอชิรญา
ศิริพิสุทธิวิมล

เด็กชายปกรณ์
ทูนส่าง

เด็กชายพันธกานต์
เจริญทรัพย์

ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับอนุบาล (หญิง)
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2549
ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับอนุบาล (ชาย)
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2549

ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับอนุบาล (หญิง)
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2551
ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับอนุบาล (ชาย)
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2551

เด็กหญิงสุจิตรา
โกยอนรรฆกุล

เด็กชายอลงกรณ์
เหมือนเพชร

เด็กหญิงพรปวีร์
สร้อยทอง

เด็กชายจักรกฤต
ขอดิลกรัตน์

ได้รับรางวัลชมเชย ระดับอนุบาล (หญิง)
เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2553

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับอนุบาล (ชาย)
เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2553

เด็กหญิงอาทิมา
ทั่นเส้ง

เด็กชายมนพัทธ์
แจ้งใจ

จัดโดย เทศบาลเมืองภูเก็ต

 

com-2

ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับอนุบาล (อายุ 3-5 ปี) เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2543
จัดโดย โรงเรียนคอมพิวเตอร์อัจฉริยะภาพ

เด็กหญิงบุษรินทร์
รักแต่งาม

 

aword

ปี พ.ศ.

ผลงาน

สถานที่

วันที่

2551

ได้เข้าร่วมกิจกรรม เนื่องในวันการศึกษาเอกชน จังหวัดภูเก็ต

ชมรมการศึกษาเอกชน จังหวัดภูเก็ต

10 ก.พ. 2551

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดมารยาทเด็กไทย ระดับอนุบาลชาย ประจำปี 2551

เทศบาลเมืองภูเก็ต

28 สิงหาคม 2551

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดมารยาทเด็กไทย ระดับอนุบาลหญิง ประจำปี 2551

เทศบาลเมืองภูเก็ต

28 สิงหาคม 2551

2552

รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันทักษะศิลปะ (การปั้นดินน้ำมัน) ระดับอนุบาล 3

โรงเรียนอนุบาลกาญจนวัฒน์วิทยา

30 มกราคม 2552

รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันทักษะศิลปะ (วาดภาพระบายสี) ระดับอนุบาล 3

โรงเรียนอนุบาลกาญจนวัฒน์วิทยา

30 มกราคม 2552

รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันทักษะศิลปะ (วาดภาพระบายสี) ระดับอนุบาล 1

โรงเรียนอนุบาลกาญจนวัฒน์วิทยา

30 มกราคม 2552

ชนะเลิศ การแข่งขันทักษะศิลปะ (ปั้นดินน้ำมัน) ระดับอนุบาล 2

โรงเรียนอนุบาลกาญจนวัฒน์วิทยา

30 มกราคม 2552

รางวัลระดับดี การแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระปฐมวัย กิจกรรมปั้นดินน้ำมันจากเรื่องที่กำหนด

เขตพื้นที่การศึกษาภูเก็ต

22 กันยายน 2552

รางวัลระดับดี การแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระปฐมวัย กิจกรรมวาดภาพจากเรื่องที่กำหนด

เขตพื้นที่การศึกษาภูเก็ต

22 กันยายน 2552

2553

รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดมารยาทไทย ประจำปี 2553 ระดับอนุบาล

เทศบาลนครภูเก็ต

24 ธันวาคม 2553

รางวัลชมเชย การประกวดมารยาทไทย ประจำปี 2553 ระดับอนุบาล

เทศบาลนครภูเก็ต

24 ธันวาคม 2553

ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย ระดับดีมาก

สมศ

ปี 2553