การประกวดมารยาทไทย

ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับก่อนประถมศึกษา (หญิง) เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2541 จัดโดย สภาวัฒนธรรมอำเภอกระทู้ จังหวัดภูเก็ต /
ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับอนุบาล (หญิง)
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2541

ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับอนุบาล (ชาย-หญิง)
เมื่อปี พ.ศ. 2542

เด็กหญิงคริสติน
คาธารา

เด็กหญิงฌัลลิกา
จุลพันธ์

เด็กชายวรพงศ์
ประจัญบาน

ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับอนุบาล (หญิง)
เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2543
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับอนุบาล (หญิง)
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2544
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับอนุบาล (ชาย)
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2544
ได้รับรางวัลชมเชย ระดับอนุบาล (หญิง)
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2544

เด็กหญิงกฤตาภา
กลิ่นหอม

เด็กหญิงรักษณา
กีรติวานิชย์

เด็กชายปิยภัทร
อัตตนาถกุล

เด็กหญิงภัทร
ธนกิจจานนท์

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับอนุบาล (ชาย)
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2544
ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับอนุบาล (หญิง)
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2545
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับอนุบาล (ชาย)
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2545
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับอนุบาล (หญิง)
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2546

เด็กชายสถาปนา
อ่อสกุล

เด็กหญิงชุลีพร
ทิพยสุนทรานนท์

เด็กชายศุภากร
ยอดพิกุล

เด็กหญิงสรัญญา
ลือนคร

ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับอนุบาล (ชาย)
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2546
ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับอนุบาล (หญิง)
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2547
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับอนุบาล (ชาย)
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2547
ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับอนุบาล (ชาย)
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2548

เด็กชายฐิติศักดิ์
มหันต์ชาครพงศ์

เด็กหญิงอชิรญา
ศิริพิสุทธิวิมล

เด็กชายปกรณ์
ทูนส่าง

เด็กชายพันธกานต์
เจริญทรัพย์

ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับอนุบาล (หญิง)
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2549
ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับอนุบาล (ชาย)
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2549

ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับอนุบาล (หญิง)
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2551
ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับอนุบาล (ชาย)
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2551

เด็กหญิงสุจิตรา
โกยอนรรฆกุล

เด็กชายอลงกรณ์
เหมือนเพชร

เด็กหญิงพรปวีร์
สร้อยทอง

เด็กชายจักรกฤต
ขอดิลกรัตน์

To Top ↑