หลักสูตรสถานศึกษา

โรงเรียนอนุบาลกนกขวัญ ให้ความสำคัญกับ การเตรียมพร้อมให้เด็กๆ เข้าสู่ระดับชั้นประถม อย่างมั่นใจ ผ่าน กิจกรรมการสอน ในหลักสูตร และ กิจกรรมเสริมหลักสูตร (Smart kid Programs)
*** กิจกรรมในหลักสูตร คือ ทางโรงเรียนจัดการเรียนการสอนด้วยระบบการเรียน 3 ภาษา " (ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน) ดังนี้

1. เด็กๆจะมีโอกาสฝึกทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน เรียนรู้คำศัพท์ง่ายๆ ผ่าน การเล่นเกมส์ ร้อง เพลงต่าง ๆ ในภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ ภาษาจีนกับคุณครูเจ้าของภาษา

2. เด็กๆจะได้รับการ จัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการ ยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง เรียนและเล่น ผสมผสานความรู้และทักษะในกิจกรรมต่าง ๆผ่านการลงมือปฏิบัติจริง

3. นักเรียนจะมีพื้นฐาน มีความพร้อมสูง ในการเรียนต่อระดับชั้นประถมศึกษา ทั้งด้านวิชาการ ด้านพัฒนาการ เน้น มารยาทไทย และ จิตอาสา

To Top ↑