ระเบียบการโรงเรียนอนุบาลกนกขวัญ

 1. การรับ - รับนักเรียน

  • ไป - กลับ ชาย - หญิง อายุตั้งแต่ 2 ขวบ ขึ้นไป มีร่างกายแข็งแรง และไม่มีโรคติดต่อ
 2. หลักฐานการสมัคร ผู้ปกครองจะต้องนำเอกสาร ตามข้างล่างนี้ มาเป็นหลักฐาน

  เด็กนักเรียน

  • สูติบัตร (ถ่ายเอกสาร) จำนวน 2 ใบ
  • ทะเบียนบ้าน(ถ่ายเอกสาร) จำนวน 1 ใบ
  • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 5 รูป

  ผู้ปกครอง

  • บัตรประชาชนพ่อและแม่ (ถ่ายเอกสาร) จำนวน 2 ใบ
  • ทะเบียนบ้าน (ถ่ายเอกสาร) จำนวน 1 ใบ
  • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 5 รูป
 3. ภาคเรียน ปีหนึ่งแบ่งออกเป็น 2 ภาค/เรียน

  • ก. ภาคต้น เปิดเรียนวันที่ 16 พฤษภาคม ถึง กันยายน ( ตุลาคม- ปิดเทอม)
  • ข. ภาคปลาย เปิดเรียนวันที่ 1 พฤศจิกายน ถึง มีนาคม (เมษายน-ปิดเทอม)
 4. เวลาเรียน

  • เริ่มรับเด็กตั้งแต่เวลา 7.30 น. เข้าแถวเคารพธงชาติ / กิจกรรมหน้าแถว เวลา 8.15 น.
  • เลิกเรียนเวลา 15.00 น.
 5. วันหยุด

  • ก.หยุดวันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดราชการ
  • ข. วันหยุดประจำปี
 6. การรับ - ส่งนักเรียน

  • ให้ส่งนักเรียนพร้อมต้องแสกนบัตรประจำตัวกับครูเวรที่ประตูโรงเรียน /ครูประจำชั้น
  • การรับกลับบ้าน จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมาย และต้องแสดงบัตรรับแทน (สีเหลือง)ที่โรงเรียนมอบให้เท่านั้น
  • โรงเรียนมีรถ รับ - ส่ง นักเรียน โดยคิดค่าบริการตามระยะทาง ในพื้นที่บริการ
 7. อาหาร

  • โรงเรียนจัดบริการอาหารให้นักเรียนวันละ 3 มื้อ คือ อาหารว่างเช้า, อาหารกลางวันและอาหารว่างบ่าย
 8. การแต่งกาย ( ตามภาพ )

  ชุดนักเรียน

  ชุดพละ

  ชุดนอน

  (นักเรียนที่แพ้อาหารจะต้องปักดอกจัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.2 ซม. ปกเสื้อด้านขวา)
 9. เครื่องใช้ประจำตัวเด็ก ที่ต้องปักชื่อสกุล

  1. ชุดนอน 1 ชุด
  2. ผ้าเช็ดตัว 1 ผืน
  3. ผ้าปูที่นอน , ปลอกหมอน , ผ้ากันเปื้อน , ถุงย่าม

หมายเหตุ เครื่องใช้ทุกชิ้นของเด็ก ให้ผู้ปกครองติด ชื่อ - สกุล อย่าง ชัดเจนถาวรเพื่อป้องกันการสูญหายและสับเปลี่ยนและห้ามแต่งกายด้วยของมีค่า อันเกินสภาพนักเรียน หากสูญเสียหรือเกิดความเสียหาย ทางโรงเรียนไม่รับผิดชอบ

 • การเจ็บป่วย

  • หากนักเรียนเจ็บป่วยด้วยโรคติดต่อต้องนำเด็กไปรักษาที่บ้าน จนกว่าจะหายเป็นปกติ
  • หากนักเรียนเจ็บป่วยกระทันหันที่โรงเรียนจะแจ้งให้ทราบ เพื่อนำส่งแพทย์รักษาหรือทางโรงเรียนจะได้นำส่งแพทย์และแจ้งให้ผู้ปกครอง ทราบโดยทันทีจึงขอให้ท่านแจ้งเบอร์โทรศัพท์ที่เป็นปัจจุบันทุกครั้งด้วย
To Top ↑